Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 15

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области хидрогеологије животне средине

Исход предмета: Овладавање методологијом истраживања из области хидрогеологије животне средине и геосредине

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области истраживања хидрогеологије животне средине, квалитета и заштите подзермних вода, те ремедијације геосредине и загађених вода. У оквиру овог курса кандидат ће бити додатно упознат са специјалним поглављима из хидрохемијског мониторинга, изотопске хидрогеологије и урбане хидрогеологије

Литература:

  1. Fried J J, 1989: Groundwater protection, Nedra.
  2. Крешић Н, Вујасиновић С, Матић И, 2006: Ремедијација подземних вода и гео средине, Унив. у Бeoграду
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden.
  4. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, практичан рад, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -