Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Весна Ристић - Вакањац, проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић, проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић, др Бојан Хајдин, доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања подземних вода збијеног и карстног типа уздани

Исход предмета: Овладавање методологијом истраживања подземних вода збијеног и карстног ипа издани у различитим хидрогеолошким условима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и практична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области хидрогеологије збијеног типа издани формираног у алувијалним, језерским и терасним седиментима, као и хидрогеологије карста као отворених хидрогеолошких структура. Проблематика квартарне хидрогеологије биће посебно разматрана у смислу коришћења вода за водоснабдевање већих градова у Србији, а посебна пажња ће бити посвећена и теренима на којима је формиран карстни тип издани у карбонатним седиментима, пре свега мезозојске старости, који има велико распрострањење у Србији и ЈИ Европи (30%).

Литература:

  1. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden.
  2. Стевановић З., 1991: “Хидрогеологија карста карпато-балканида источне Србије“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  3. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor.
  4. Пушић М., 1996: “Динамика подземних вода“, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Milanovic P, 2003: Geological engineering in karst, ZUHRA, CRC.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -