Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, проф. др Весна Ристић Вакањац, проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић, проф. др Душан Поломчић, доц. др Саша Милановић, Љиљана Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања подземних вода збијеног, карстно-пукотинског и пукотинског типа издани

Исход предмета: Овладавање методологијом истраживања збијеног, карстно-пукотинског и пукотинског типа издани у различитим хидрогеолошким условима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области хидрогеологије збијеног типа издани формираног у оквиру терцијарних басенских структура, као и хидрогеологије полуотворених, полузатворених и затворених хидрогеолошких структура. Терцијарни басени (углавном неогени) заузимају велико пространство у Републици и представљају значајан ресурс подземних вода у општем билансу и прорачуну стратешких резерви вода. Истраживање дубоких хидрогеолошких структура (углавном пукотинске издани) веома је значајно са аспекта искоришћавања минералних, термалних и термоминералних вода, које имају велико распрострањење у Србији и ЈИ Европи (преко 100 регистрованих појава).

Литература:

  1. Филиповић Б., Крунић О., Лазић М., 2005: „Регионална хидрогеологија Србије“, РГФ-Институт за хидрогеологију, Београд
  2. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.
  3. Драгишић В., 2005: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -