Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена

Предавачи: проф. др Петар Докмановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Дејан Миленић, доц. др Јана Штрбачки, доц. др Драгољуб Бајић, др Бојан Хајдин, Ана Врањеш

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања из области истраживања одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије

Исход предмета: Овладавање методологијом истраживања минералних вода и геотермалне енергије у различитим хидрогеолошким условима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава У оквиру овог предмета кандидат ће развити знања из области истраживања и експлоатације минералних, термалних и термоминералних вода, као и могућности вишенаменског коришћења хидрогеотермалне енергије ниске и високе енталпије. Приликом истраживања кандидат ће се упознати са основним карактеристикама преко 250 појава и објеката термоминералних вода у Србији, као и могућностима коришћења геотермалне енергије попут загревања и климатизције стамбених и пословних простора, стакленика, пластеника и сл.

Литература:

  1. Матић И., Вујасиновић С., Дангић А.., 2002: “Загађеност Дунава, наноса и приобалних подземних вода као последица успора ђердапске акумулације“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Филиповић Б, 1994: Минералне воде, Пос. изд. РГФ, Београд.
  3. Стевановић, З., 1993: „Увод у научноистраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  4. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden.
  5. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  6. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -