Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет:228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Генеза и лежишта минералних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Генеза и лежишта минералних вода

Предавачи: проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Надоградња на курс из Минералних вода

Исход предмета: Овладавање целокупне проблематике услова формирања, постојања, обнављања, истицања и вишенаменског коришћења минералних вода

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам и типови лежишта минералних вода, Законитости у појављивању и размештају лежишта минералних вода, Генеза и специфичности различитих типова минералних вода, Угљокиселе минералне воде, Сулфидне метанске минералне воде, Минералне воде са Fe,As.Mn,Al, Cu,. Минералне Br,Ј воде са високим садржајем органских материја, Радонске минералне воде, Si терме, Na-Cl минералне воде, Минералне воде специфичног гасног састава, Методе одређивања генезе минералних вода, Генеза и лежишта минералних вода Србије

Литература:

  1. О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд
  3. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне и термоминералне воде Србије, РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, Писање «водича» наставе,Усмено предавање по задатој теми илустровано бројним практичним примерима, показне вежбе (демонстрација-практични примери, софтвери, документација) индивидуаклни рад, дијалози, самостална или групна припрема студената појединих поглавља са предавања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -