Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда, 9-11ч

Кабинет:255-256
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Семинар

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Семинар

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да овлада материјом и стекне одговарајућа знања и теоретске подлоге из области везаних за израду завршног рада

Исход предмета: Израда самосталног рада из одабране области истраживања

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Семинар се израђује као самостални рад одабране теме везане за завршни рад. У односу на одабрану област истраживања у хидрогеологији кандидат ће се у оквиру овог курса – израде семинара теоретски оспособити за будућа примењена и практична истраживања.

Литература:

  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научноистраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.
  8. Димитријевић М., 1978: “Геолошко картирање“, Издавачко-информативни центар студената ИЦС, Београд.
  9. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 6

Метода извођења наставе: Консултације, практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -