Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Мелиоративна хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Мелиоративна хидрогеологија

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Наводњавање пољопривредног земљишта: методе наводњавања; квалитет воде за наводњавање. Одводњавање пољопривредног земљишта: хидрогеолошка класификација терена који се одводњавају; методе одводњавања пољопривредног земљишта. Етапе хидрогеолошких истраживања за потребе мелиорација у пољопривреди

Исход предмета: Оспособљавање студената за пројектовање хидрогеолошких истраживања код наводњавања и одводњавања пољопривредног земљишта

Садржај предмета:

Теоријска настава
Наводњавање пољопривредног земљишта: методе наводњавања; квалитет воде за наводњавање. Одводњавање пољопривредног земљишта: хидрогеолошка класификација терена који се одводњавају; методе одводњавања пољопривредног земљишта. Етапе хидрогеолошких истраживања за потребе мелиорација у пољопривреди

Литература:

  1. Лазић М.: Специјална хидрогеологија I део –мелиоративна хидрогеологија

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -