Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Менаџмент подземних водних ресурса

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Менаџмент подземних водних ресурса

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области менаџмента пројеката и објеката подземних вода

Исход предмета: Усвајање теоријских знања и стварање предуслова за рационално управљање водним ресурсима у складу са принципима одрживог развоја

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Појам и дефиниција менаџмента, 2. Историјски развој менаџмента, 3. Менаџмент људских ресурса (Личност и есенцијална умећа менаџера; Управљање људским ресурсима), 4. Функције менаџмента - планирање, организовање, вођење, контрола (Међународни стандарди квалитета) 5. Стратегијски менаџмент (Развој мисије и стратегије) 6.Оперативни менаџмент, 7. Менаџмент пројекта (Значај и фазе пројект менаџмента, студије могућности и изводљивости; Распоређивање по пројекту - програмирање; Контрола пројекта; пројектни тим), 8. Животна средина и одрживи развој (Менаџмент животне средине, Индикатори и последице непоштовања принципа одрживог развоја, Законска регулатива у области заштите животне средине), 9. Водни ресурси- могућности коришћења и ограничења (Фактори одлучивања при коришћењу воде; Управљачки модели и алати који помажу доношењу одлука; Међународне и међуграничне воде, Водно право, Европски прописи о водама - Оквирна европска директива о водама, Законска регулатива у области вода у Србији), 10. Одрживи развој и подземне воде (Укупни и расположиви подземни водни ресурси - функција водопривредних ограничења; Надексплоатација и њене последице; Критеријуми одрживог коришћења подземних вода; Конфликти коришћења вода и могућа решења сукоба, Климатске промене и водни ресурси). 11. Основи за менаџмент ПВР (Стратешки оквир за менаџмент ПВР, Вода као социјална и економска категорија, Начела менаџмента водних ресурса, Пренос овлашћења - удружења корисника воде и концесије, Значај сталних истраживања и мониторинга и заштите ПВР), 12. Ка одрживој експлоатацији подземних вода у Србији - стање и перспективе.

Литература:

  1. Стевановић З, 2011: Менаџмент подземних водних ресурса, уџбеник, РГФ, Београд
  2. Schermerhorn J R.: Management, 7th ed. John Wiley & sons, NY
  3. Bartol K. M. & Martin D. C., 1998: Principles of management. McGraw Hill. pp. 779
  4. Petrović M., 2007: Menadžment - principi i funkcije. Beograd. pp. 289
  5. Heizer J, Render B, 2004: Operational Management, 7th ed., Pearson Edu.Intern., Prentice Hall

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара (пројекта) који студенти самостално припремају и бране на одабрану тему која ће бити предмет њиховог завршног рада на мастер студијама

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -