Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12 ч

Кабинет:255
E-mail: jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса-заштита подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Стручна пракса-заштита подземних вода

Предавачи: доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Извођење различитих практичних задатака из области санитарне заштите подземних вода: теренска истраживања, кабинетски и лабораторијски рад у различитим фазама истраживања, од идејног пројекта до припреме и израде завршних елабората.

Исход предмета: Овладавање основним знањима у решавању практичних задатака из домена санитарне заштите подземних вода. Овладавање техникама теренског и кабинетског рада, узорковања вода и стена за лабораторијске анализе, пројектовања и тестирања захвата подземних вода, мониторинга вода, обраде података и др.

Садржај предмета:

Теоријска настава
-

Практична настава
-

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 4 0 0

Метода извођења наставе: Рад у предузећу или институцији чија је делатност у вези са истраживањем и заштитом подземних вода. Студенти воде радни дневник

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -