Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12 ч

Кабинет:255
E-mail: jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеохемија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеохемија

Предавачи: доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са процесима стена-вода, основни процеси формирања хемијског састава подземних вода, моделирање у хидрогеохемији. Заокружење основних сазнања из облести хидрохемије и њене примене за различите потребе у оквиру хидрогеолошких истраживања.

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у области хидрогеохемије.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Хемијска равнотежа, однос стена-вода, развој хемијског састава вода од падавина до изданских вода, јонска измена, сорпција, карбонатна равнотежа, разлагање силиката, оксидо-редукциони процеси, биогеохемијски циклус, угљеника, азота, сумпора, гвожђа, фосфора,фактори формирања хемијског састава подземних вода, миграција хемијских елемената (микроелементи и елементи у траговима), радиоактивност подземних вода, однос маломинерализованих и сланих вода, генеза хемијског састава вода и вертикална хидрохемијска зоналност, хемијски састав подземних вода по типовима издани (утицај литологије), хидрохемијске аномалије, инкрустација и корозија, примена мултиваријантних статистичких метода у хидрогеохемији, моделирање у хидрогеохемији.

Литература:

  1. Папић П.: Хидрогеохемија, РГФ, Београд, (у штампи)
  2. Папић П., Тодоровић М., Ћук М.: Хидрогеохемија – практикум, РГФ, Београд (у штампи)
  3. Mathes G.: The properties of groundwater, J. Willey, 1982
  4. Apelo S., Postma D.: Geochemistrz, groundwater and pollution, Balkema, 1996
  5. Langmir D.,: Aqueous Enviromental geochemistry, Nautica Hall, 1991

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава уз примену ПП презентација, видео записи, примена софтвера за хидрохемијско моделирање, израда семинарских радова и презентација.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -