Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермална енергија

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS), Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотермална енергија

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Увођење студената у тематику коришћења обновљивих извора енергије у концепту повећања енергетске ефикасности и супституције фосилних горива обновљивим изворима енергије у XXI веку. Упознавање са основним појмовима и развојем истраживања геотермалне топлоте и њених ресурса, физичким, односно термодинамичким основама преноса геотермалне топлоте у земљиној кори. Овладавање једноставним методама прорачуна садржаја и преноса геотермалне топлоте у деловима земљине коре, нарочито у хидрогеолошким колекторима и појавама и утицајима појединих геолошких и хидрогеолошких параметара на пренос геотермалне топлоте. Упознавање са могућностима коришћења субгеотермалних ресурса и начинима употребе топлотних пумпи.

Исход предмета: Oбразовни допринос:развијање индуктивног размишљања код сагледавања узрочно-последичне везе између основних закона термодинамике и геолошког састава земљине коре,њихове примене на једноставне комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања у геотермалне сврхе, формирање прогнозног хидрогеотермалног модела терена као и интерпретација вредности геотермалног топлотног и температурног поља, односно оспособљавање студената самосталном закључивању при анализи геотермалних података у склопу са осталим геолошким и хидрогеолошким подацима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Обновљиви извори енергије, Енергетска ефикасност, Политика ЕУ 20-20-20, Дефиниција основних појмова из геотермологије, Унутрашњи састав и структура Земље, Геотермалне појаве, Физички основи геотермологије, Топлотно-физичке карактеристике минерала и стена, Геотермално поље Земље, Геотермални модел Земље, Геотермометри, Геотермални системи, Субгеотермална енергија, Топлотне пумпе, Могућности коришћења геотермалне енергије за производњу топлотне и електричне енергије, Стање коришћења обновљивих извора енергије и геотермалне енергије у Србији и свету.

Литература:

  1. Миленић Д., Врањеш А.:Истраживање, развој и могућности коришћења субгеотермалне енергије,научна монографија,РГФ, ( у штампи)
  2. Миливојевић М.:Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ,Београд 2012
  3. Миленић Д., и др.: Истраживање, коришћење и развој геотермалних енергетских ресурса у Републици Србији, поглавље у монографији, РГФ,2011

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и теренског рада. У кабинету се пројекцијом унапред припремљених слика и примера примене теоретских знања при изучавању топлотног и температурног поља Земље, упознавање са геотермалним појавама Србије, на терену обилазак изведених хидрогеотермалних пројеката. Стална провера разумевања предавања и усвојеног знања претходног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење литературе. Све обавезе се завршавају на часу,осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -