Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Општа геологија, Хидрогеологија, Општа хидрологија, Хидраулика подземних вода, Хидрогеолошко картирање, Историјска геологија

Циљ предмета: Циљ: упознавање са основним принципима и појмовима пројектовања научних и стручних експеримената у хидрогеологији ради истраживања земљине коре, да би се открила налазишта подземних водних ресурса, оцениле њихове резерве, израдиле подлоге за пројектовање оптималних начина експлоатације и заштите ресурса и њихових изворишта. Образовни допринос: развијање индуктивног размишљања код комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања, формирање прогнозног хидрогеолошког модела терена као научне хипотезе која се проверава извођењем конкретних истражних радова, формирање инжењерског приступа у решавању.

Исход предмета: Овладавање технологијом израде пројеката хидрогеолошких истраживања, пројеката експлоатације и пројеката заштитних зона издани изворишта

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и врсте пројеката хидрогеолошких истраживања, Законска регулатива и критеријуми за пројектовање хидрогеолошких истраживања, Техничко-технолошке фазе пројектовања хидрогеолошких истраживања, Израда пројекта хидрогеолошких истраживања, Техничка документација у процесу пројектовања у хидрогеологији, Основе управљања пројектима у хидрогеологији, Међународни пројекти.

Литература:

  1. Миленић, Д.: Пројектовање у хидрогеологији, Уџбеник, РГФ, 2010.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле са пројекцијом слика и примера из праксе, упознавање са конкретним тереном и подлогама за израду. Провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходног градива кроз осмишљавање идеје и концепције њене провере кроз реализацију пројекта, самостална израда пројекта по добијеним задацима и подлогама. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -