Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:242
E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

Заштита подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Заштита подземних вода

Предавачи: доц. др Владимир Живановић, проф. др Игор Јемцов

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Техногене измене природног састава подземних вода и основни типови загађивача. Основни процеси интеракције загађивача, подземних вода и геолошке средине. Основне једначине филтрације подземних вода и миграције загађивача. Одређивање параметара загађења. Мере заштите подземинх вода од загађења. Одређивање зона санитарне заштите подземних вода.

Исход предмета: Оспособљавање студената за избор и пројективање система захвата подземних вода, праћење рада изворишта и планирања активности на изворишту у раду.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи, параметри и класификације изворишта подземних вода. Примена хидродинамичке анализе код истраживања за изворишта. Етапе и оптимизација истраживања везаних за изворишта. Критеријуми избора локације изворишта. Типови, карактеристике и хидраулика водозахватних објеката. Пратећи техногени процеси рада изворишта. Мониторниг рада и информационо-управљачки систем изворишта. Управљање и планирање у оквиру изворишта. Упутства за оверу резерви подземних вода на извориштима. Специфичности изворишта у различитим хидрогеолошким срединама. Изворишта са различитим типовима подземних вода.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се практични задаци који омогућавају континуирано праћење наставних јединица. Предвиђена је израда домаћих задатака.

Литература:

  1. Филиповић Б.,Вујасиновић С., Заштита подземних вода
  2. Вујасиновић С., Загађење и заштита подземних вода-практикум

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -