Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:239; 240;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Израда бунара

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Израда бунара

Предавачи: доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Истражно бушење у хидрогеологији

Циљ предмета: Упознавање са најчешће примењиваним методама чишћења и разраде бунара, као и регенерације оних у фази експлоатације као веома значајне операције за постизање већих издашности. Информисање неких метода које немају широку примену у нашој пракси, а успешно се примењују у свету. Образовни допринос: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије захватања и експлоатације подземних вода.

Исход предмета: Оспособљавање студената за пројектовање и израду бунара

Садржај предмета:

Литература:

  1. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  2. Aндрић В., Теодосијевић З.: Приручник за регенерацију капацитета водозахватних објекат, Нови Сад, 2001.
  3. Климентов П.П., Методика хидрогеолошких истрживања (Превод са Руског језика), Грађевинска књига, Београд,1963
  4. Лазић М., Истражно бушење у хидрогеологији, Рударско-геолошки факултет, Институт за хидрогеологију, Београд,1993.
  5. Рузен В. Приручник за обраду и тестирање хидрогеолошких бушотина компринованим зраком, Ина-Нафтаплин, Загреб, 1989

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -