Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава - Хидрогеолошко картирање

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава - Хидрогеолошко картирање

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са важнијим елементима: орјентацијa у простору, прикупљању и ажурирању релевантних хидрогеолошких и др. података, избор маршута и примена различитих карата (топографских геолошких и др.) и профила у хидрогеолошком картирању. Практична примена основних принципа израде и интерпретације података на хидрогеолошким картама, профилима и пратећој документацији.

Исход предмета: Овладавање основним принципима хидрогеолошког картирања, мерења и ажурирања хидрогеолошких података као и практичне израде хидрогеолошких карата са пратећим документацијоним материјалом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, Оријентација у простору, мере безбедности на терену, опрема-инструменти и мерење. Оцена валидности података и грешке у мерењу. Методе хидрогеолошког картирања у различитим хидрогеолошким теренима. Коришћење основних докумената при хидрогеолошком картирању - топографске, геолошке карте, сателитски и аеро снимци и др. Упознавање са подлогама за израду ХГ карата, прелиминарна и радна карта, стуб, профили, тумач и финална карта.

Практична настава
Успостављање осматрачке мреже, непосредно картирање терена избор маршрута, обрада података, израда катастра водних објеката и појава. Практична примена теренских и кабинетских метода. Оријентација и мерење.

Литература:

  1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник
  2. W.F. Struckmeier, J.Margat 1995: Hydrogeological maps: a guide and a standard legend, International Association of Hydrogeologists, International contributions to hydrogeology; Vol. 17, Hannover: Heise, ISBN 3-922705-98-7
  3. K. Hiscoock, 2005: Hydrogeology, Principles and Practice, ISBN: 978-0-632-05763-4, Blackwell Publishing Science Ltd.
  4. JW Barnes, RJ Lisle 2004: Basic Geological Mapping, John Wiley & Sons Ltd. ISBN 0-470-84986

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања: Усмено излагање базирано на припремљеним презентацијама наставних јединица. Вежбе: извођење теренске наставе, директним мерењем и прикупљањем података о спроведеном хидлрогеолошком картирању, као и припрема радне и финалне верзије хидрогеолошке карте и тумача. Континуална провера знања током извођења теренске наставе. Наставне обавезе се завршавају током спровођења теренске наставе како на терену тако и кабинетски на часовима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -