Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеолошко картирање

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеолошко картирање

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са важнијим елементима у хидрогеолошком картирању: коришћење и примена различитих карата (топографских геолошких и др.) и профила у хидрогеолошком картирању. Упознавање са врстама и типовима хидрогеолошких карата (прегледна, детаљна, основна и наменска), принципима израде и интерпретације података на хидрогеолошким картама, профилима и пратећој документацији.

Исход предмета: Оспособљеност студената за израду хидрогеолошких карата основних и наменских, различитог степена сложености, као и интерпретација хидрогеолошких профила и пратећег текстуалног дела карте - тумача. Упознавње са основним принципима и савременим начинима интерпетације хидрогеолошких података у ГИС окружењу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод: основни елементи картографије, сврха и циљ израде хидрогеолошких карата. Основни принципи израде ХГ карата, подела ХГ карата по различитим критеријумима. Методе хидрогеолошког картирања у различитим хидрогеолошким теренима. Основе за израду ХГ карата: базични документи за израду хидрогеолошких карата - топографске, геолошке карте, сателитски и аеро снимци и др. Картографска презентација и избор размере. Основни елементи хидрогеолошке карте и садржај, типови и класификација хидрогеолошких карата - Основне и наменске-специјалне карте. Израда радне и финалне хидрогеолошке карте, профила, стуба и пратеће документације. Интерпретација хидрогеолошких карата у CAD i GIS окружењу. Стандардна легенда хидрогеолошке карте - увод, тематска и просторна интерпретација литостратиграфских, хидрометеоролошких и др података, интерпретација хидрогеолошких података и њихова карактеризација.

Практична настава
Кроз различите задатке, студенти се упознају са основним принципима хидрогеолошког картирања и израде основне хидрогеолошке карте, као и наменских карата. Вежбе су конципиране поступним увођењем студената у преко основних елемената картографије, избора пројекције, анализе основних - полазних документационих материјала при хидрогеолошком картирању, припремним кабинетским радовима и упознавањем са практичним радом на терену, избору маршута у хидрогеолошком картирању и др. Посебна пажња је посвећена интерпретацији хидрогеолошких података, као и њиховој карактеризацији. Финални део обуке студената представља њихово оспособљавање за формирање хидрогеолошке карте са пратећом документацијом у аналогном облику, као и стицање основа израде хидрогеолошких карата у дигиталном облику у CAD и GIS окружењу.

Литература:

  1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник
  2. W.F. Struckmeier, J.Margat 1995: Hydrogeological maps: a guide and a standard legend, International Association of Hydrogeologists, International contributions to hydrogeology; Vol. 17, Hannover: Heise, ISBN 3-922705-98-7
  3. K. Hiscoock, 2005: Hydrogeology, Principles and Practice, ISBN: 978-0-632-05763-4, Blackwell Publishing Science Ltd.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања: Усмено излагање базирано на припремљеним презентацијама наставних јединица. Вежбе: Мануелна или дигитална обрада задатих графичких и рачунских проблема. Континуална провера знања из претходно пређеног градива. Наставне обавезе се завршавају на часовима, осим припрема семинара и додатног учења за колоквијуме и испите.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Колоквијуми 20
Семинари 5

Додатни услови оцењивања: -