Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Водоснадбевање подземним водама

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Водоснадбевање подземним водама

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области истраживања и коришћења подземних вода у водоснабдевању становништва и индустрије.

Исход предмета: Усвајање теоријских знања и развијање смисла за практичан инжењерски приступ анализи стања, могућности и на крају решавања проблема уз избор најповољнијих варијанти и техничких решења у водоснабдевању.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат водоснабдевања. Водни ресурси и критеријуми за избор решења – улога и значај подземних вода. Потребе у води, специфична потрошња, губици, светска искуства. Лежишта подземних вода – класификације, карактеризација и специфичности истраживања. Техничка решења водоснабдевања, објекти захвата у различитим лежиштима. Основи регулације издани за поправку режима. Вештачка инфилтрација, објекти и одржавање система, предности и недостаци. Коришћење површинских вода за водоснабдевање. Нормативи, очување и поправка квалитета вода за пиће. Објекти система водоснабдевања, водоводна инфраструктура. Примери изграђених решења и водоводних система у свету и код нас.

Литература:

  1. Twort, Law & Crowley - Water Supply, Edward Anorld, London (1985)
  2. Филиповић Б, 1978: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Рударско геолошки факултет, Београд
  3. Стевановић З: Водоснабдевање подземним водама, Предавања ППС и ауторизована скрипта
  4. Кујунџић Б: Велики урбани водоводни системи, Удружење за технологију воде
  5. Објављени радови на нашем и страном језику.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за колоквијум, испит и припрему семинара чија се оцена бодује у склопу категорије предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -