Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:239; 240;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Истражно бушење у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Истражно бушење у хидрогеологији

Предавачи: доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са уређајима и алатима који се користе за потребе бушења бунара, као обејката за хидрогеолошко истраживање средине, захватаље и искоришаћвае свих видова подземних вода. Методе бушења у различитим врстама стенских маса, тј. практично бављење струком.

Исход предмета: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије захватања и експлоатације подземних вода

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам истражне бушотине. Избор методе истражног бушења, опрема и технологија. Употреба флуида у бушењу (глинена исплака, вода и комприновани ваздух као флуиди за бушење). Заглаве и хаварије у бушењу, опрема и алат за спашавање. Усмерено бушење. Тампонирање и цементација бушотине. Геолошка и хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Узорковање језгра за лабораторијаска испитивања. Хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Каротажна мерења. Пројектовање истражне бушотине.

Литература:

  1. Aбрамов Ц.K. i др. Захвати подземних вода (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1959.
  2. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  3. Којичић Б. Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1964
  4. Торбица С., Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997
  5. М. Лазић, 1991: Истражно бушење у хидрогеологији, РГФ, Београд, 1991, 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -