Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из групе стручних предмета

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из групе стручних предмета

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са методама основних теренских истраживања подземних вода и тестирањем хидрогеолошких објеката.

Исход предмета: Овладавање студената са методама основних теренских и лабораторијских истраживања и кабинетске обраде података

Садржај предмета:

Практична настава
Практична настава: узимање узорака воде и гаса, праћење опита и теста црпења, обрада података Упознавање са методама теренских и лабораторијских истраживања (мерења, узимање узорака, извођењем опита и теста црпења.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
практична настава 50

Додатни услови оцењивања: -