Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12 ч

Кабинет:255
E-mail: jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

Хидрохемија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрохемија

Предавачи: доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Примена oпштих хемијских закона у Хидрохемији, упознавање са циклусом хемијских елемената у хидросфери, значају органских и биолошких компоненти, увод у хидрохемију подземних вода. Оспособљавање студента за успешно праћење наставних предмета 3. и 4. године, пре свега Хидрогеохемије, као увод у лабораторијске и теренске хидрохемијске методе. Упознавање са методама хидрохемијских истраживања, теренске, лабораторијске и рачунске, Повезаност хемијског састава атмосферских вода, површинских вода са хемијским саставом подземних вода.

Исход предмета: Основна знања из хидрохемије атмосферских, површинских и вода мора и океана. Овладавање основама аналитичких теренских и лабораторијских метода одређивања физичких, физичко-хемијских и хемијских параметара квалитета вода.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са особинама воде, структуром и аномалним особинама воде, основним хидрохемијским појмовима, растворима, физичким особинама природних вода (атмосферских падавина, површинских вода, мора и океана), гасним саставом, макрокомпонентама, микрокомпонентама. Хемијски састав подземних вода, хидрохемијска проспекција, мониторинг, обрада података, класификације, израда хидрохемијских карата, профила, радиоактивност подземних вода, биолошки састав, процеси и фактори формирања хемијског састава подземних вода, генеза хидрохемијских типова подземних вода, квалитет подземних вода за разне потребе. Израда хидрохемијских извештаја. Примена хидрохемијских софтвера.

Литература:

  1. П. Папић: Хидрохемија, РГФ, Београд, (у штампи)
  2. Ј. Стојковић, П. Папић: Хидрохемија – практикум, РГФ, Београд, (у штампи)
  3. Н.Димитријевић, П.Папић: Методе хемијских анализа природних вода и хидрохемијских истраживања, Пос. изд. РГФ, Институт за Хидрогеологију, Београд, 1989.
  4. Н. Димитријевић: Хидрохемија, РГФ, 1988.
  5. одабрана страна литература

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивни облик предавања уз активно учешће студената, коришћење стране и домаће литературе, коришћење ПП презентација, видео записа, филмова, вежбе у лабораторијским условима-практичне, демонстрациони огледи, задаци, теренски рад, групни и појединачни рад студената.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -