Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:239; 240;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе хидрогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Методе хидрогеолошких истраживања

Предавачи: доц. др Саша Милановић, проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање основних метода које се користе у пракси хидрогеолошких истраживања. Овладавање техникама и технологијама истражних поступака из домена геолошких и негеолошких наука. Образовни допринос: Кључни предмет у систему едукације хидрогеолога са нивоа полазних знања ка конкретним инжењерским курсевима на вишим годинама студија.

Исход предмета: Стицање знања о методама истраживања које се примењују у хидрогеологији. Оспособљавање за извођење тестова у лабораторији и на терену и основну интерпретацију резултата опита и других видова хидрогеолошких истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи и етапност истраживања, Врсте, карактеристике и примена у ХГ појединих геолошких и негеолошких метода: Геоботаничке, Петролошке и палеонтолошке методе, Геоморфолошке, Спелеолошке методе, Даљинска детекција, Структурно геолошке методе, Хидрометеоролошке и хидролошке методе, Геофизичке методе, Хидрохемијске и радиоизотопске методе, Специфичне негеолошке методе. Теренска хидрогеолошка истраживања, Опити и тестови - лабораторијско и теренско одређивање хидрогеолошких параметара (Гранулометрија, Прибори, Опит наливања у раскопе, Опит наливања у бушотине, Опит утискивања и ињектирање, Опит црпења). Опити трасирања, Документација хидрогеолошких истраживања и ГИС, Основе проучавања режима и резерви подземних вода.

Литература:

  1. Филиповић Б, 1981: Методика хидрогеолошких истраживања, Универзитет у Београду, Београд.
  2. Moore J: Field Hydrogeology i dr. US литература (Кresic, Sanders, US Corps of eng.)
  3. Плотников Н.Н: Методи гидрогеологических иследовании
  4. Коматина М: Хидрогеолошка истраживања I, Геозавод, Београд
  5. Стевановић З: Методика хг истраживања - Предавања ППС и делимично припремљене ауторизоване скрипте

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему колоквијума. Извођење дела теренске наставе у склопу стручне заједничких предмета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -