Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:242
E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

Општа хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Општа хидрогеологија

Предавачи: доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода. Упознавање са значајем подземних вода у општем хидролошком циклусу и њиховим коришћењем за различите потребе као што су водоснабдевање, балнеологија, одводњавање рудника, одводњавање и наводњавање пољопривредних површина, загревање стакленика, пластеника и сл.

Исход предмета: Оспособљавање студената за идентификацију хуидрогеолошких својстава стена.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода и хидрогеологије уопште (водоснабдевање, балнеологија, пољопривреда, рударство, енергетика, хидротехника, комерцијална експлоатација изворских и минералних вода, заштита подземних вода од загађивања).

Литература:

  1. Драгишић В, 1997: Општа хидрогеологија, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Милојевић Н, 1967: Хидрогеологија. Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација видеопрезентације и усменог излагања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -