Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Рачунарство у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Рачунарство у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Душан Поломчић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са програмским пакетима који су у функцији добијања и приказа резултата геолошких истраживања и уже специјалистичких програма из хидрогеологије.

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на програмима MS Excel и Corel Draw и њихову конкретну примену у хидрогеологију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Приказ савремених програмских пакета и примена у хидрогеологији. Приказ програма за обраду текста, табела, и презентацијe. Приказ програма за прављење базе података. Приказ програма за прављење изолинија и контурних површи. Програми за векторско и CAD цртање. Програми за цртање карата. Основе ArcGis. Комплексни програми из области геологије. Програми за обраду података теста црпења. Програми за моделирање и визуелизацију резултата.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару. За поједине приказане програме врши се и практична настава као што су програми (МS Excel i CorelDraw)

Литература:

  1. Д. Поломчић, 2002: Приказ програмских пакета из области хидрогеологије. 13. југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији. Стр. 379-387. Херцег Нови
  2. Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе
  4. Постојећа информатичка литература за програме који се презентују у настави

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему колоквијума.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -