Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:242
E-mail: vladimir.zivanovic@rgf.bg.ac.rs

Основи екохидрогеологије

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Основи екохидрогеологије

Предавачи: доц. др Владимир Живановић, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са општим појмовима екологије, типовима загађивача геолошке средине, циклусом загађења атмосфере, хидросфере и геосфере.

Исход предмета: Упознавање основа загађења и заштите подземних вода и животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Елементи опште екологије, хемијски састав атмосфере, површинских и подземних вода, неоргански, органски и биолошки загађивачи животне средине, процеси који доводе до загађења животне средине (атмосфере, надизданске зоне, изданске зоне), геодиверзитет, процеси самопречишћавања, законска регулатива у екологији, основе заштите подземних вода, основе ремедијације земљишта и подземних вода, животна средина и друштво, екологија и економија, окружење и одрживост, етика и одрживост.

Литература:

  1. Вујасиновић С, Матић И.: Основи хидрогеоекологије, РГФ, Београд, 2008
  2. Филиповић Б.,Вујасиновић С.: Заштита подземних вода, РГФ, Институт за хидрогеологију, Београд, 1982
  3. Вујасиновић С. Загађење и заштита подземних вода-практикум, РГФ, Београд, 1989
  4. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, практичне вежбе, задаци, показне вежбе на терену.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -