Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Општа хидрологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Општа хидрологија

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање студената са основама науке о водама - хидрологији и њеној повезаности са другим наукама. Поред хидролошког циклуса и анализе основних елемената речних сливова, кроз овај курс студент се упознаје са основним климатским параметрима, методама и приборима за мерење и осматрање хидролошких појава, обрадом података и основним елементима водног биланса. Такође се упознаје са основама статистике и вероватноће као и линеарном регресијом.

Исход предмета: Стицање основних сазнања о хидрологији, хидрометеорологији и хидрометрији.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет и задаци хидрологије и област примене. Циклус кружења воде у природи. Основни елементи речних сливова. Основне климатске карактеристике, температура ваздуха и земљишта, падавине, испаравање. Мерење водостаја, дубине и брзине воде. Мере

Практична настава
Вежбе током круса у потпуности прате ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе раде практични примери везани за одређену област са предавања.

Литература:

  1. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Београд
  2. Прохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама и филмовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -