Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12; петак 10 - 12

Кабинет:720
E-mail: aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs

Минералогија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS), Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Минералогија

Предавачи: проф. др Александра Росић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним физичким и хемијским карактеристикама и морфологији главних петрогених и рудних минерала.

Исход предмета: Оспособљеност за детерминацију минералних врста на основу њихових морфолошких и физичких особина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјат минералогије и минерал као основни састојак литосфере; Карактеристике кристалне и аморфне материје; Кристал, гранични елементи и елементи симетрије; Кристалне системе и кристалне класе; Начин појављивања минерала; Физичке особине минерала; Постанак минерала; Хемијске карактеристике и подела минерала; Саморони минерали и сулфиди; Оксиди, хидроксиди, карбонати, сулфати, халоиди и борати; Тектосиликати; Филосиликати; Иносиликати; Циклосиликати и соросиликати; Незосиликати;

Практична настава
Непосредна одредба граничних елемената и елемената симетрије на моделима кристала; Макроскопско препознавање теоријски обрађених минералних врста на основу карактеристичних физичких особина;

Литература:

  1. Данило Бабич, 2003, Минералогија, 423, Издавач-аутор, Београд
  2. William D. Nesse, 2000, Introduction to Mineralogy, 433, Oxsford University Press, Oxford, New York,
  3. Dragutin Slovenec, Vladimir Bermanec, 2006, Sistematska mineralogija, mineralogija silikata, 359, Udžbenici geoznanosti, Zagreb

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава: Интерактивна уз Power Point презентације сваке наставне јединице; Практична настава: Интерактивна уз непосредно вежбање на кристалним моделима и збиркама минерала.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -