Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:322
E-mail: uros.stojadinovic@rgf.bg.ac.rs

Микротектоника

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Микротектоника

Предавачи: доц. др Урош Стојадиновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: структурна геологија

Циљ предмета: Циљ предмета је да помогне у обједињавању концепата петрологије, структурне геологије и геохронологије у циљу утврђивања тектонске историје терена на основу анализе различитих параметара (притиска, температуре, временских односа и деформација)

Исход предмета: Након завршеног курса, студент ће бити у могућности да: идентификује различите фазе деформација и релативне временске односе међу њима; процени П-Т услове деформација; утврди кинематику деформација на основу структурних параметара; уклопи резултате микроструктурних анализа у шири тектонски контекст.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Веза између деформације и метаморфизма посматрано у микроскопском величинском подручју. Увод у микротектонику и њен значај у анализи деформационе историје. Основни помови. Механизми деформација; Основне технике и методе у анализи микросклопа, примена поларизационог микроскопа. Узорковање, оријентација узорка, припрема оријентисаних препарата. Опис деформација у препарату, понашање петрогених минерала и реконструкција догађаја који су довели до њиховог деформисања.

Практична настава
Узимање оријентисаних узорака на терену. Израда оријентисаних препарата. Самостално решавање проблемских задатака. Семинарски рад.

Литература:

  1. Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. Springer Verlag, 289 pp.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће на предавањима добити теоријску основу, а на лабораторијским вежбама ће применити стечена знања у циљу решавања конкретних проблема. Предвиђена је израда семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -