Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Просторно-временска анализа структурних података

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Геотехника (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Просторно-временска анализа структурних података

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Примена савремених метода и поступака из области структурно-геолошких истраживања у циљу решавања конкретних просторно-временских односа сложених геолошких структура.

Исход предмета: По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да на бази теренски прикупњених података о морфологији, генези, просторним и временским односима сложених геолошких структура формира адекватну и комплексну кабинетску анализу и изведе логичне геолошке закњучке о структурном и тектонском склопу истраживаног подручја.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа просторне дистрибуције структурних елемената. Статистички поступци. Апсолутни и релативни временски односи пликативних и дисјунктивних структурних облика. Критеријуми анализе у случају кртих, крто-пластичних и пластичних деформација. Индикатори смицања у набраним слојевима. Кинематска анализа у зонама смицања и раседним зонама. Мезоскопски и микроскопски индикатори смицања у пластичним зонама смицања (dustile shear zones). Структуре на подручју изданка унутар зоне смицања (c, s-стурктуре). Милонитске зоне. Кинематска анализа руптурних и раседних система. Статистичка анализа структурних података. Анализа и интерпретација у вишекратно деформисаним теренима.

Практична настава
Примена поступака и метода просторне и временске анализе геолошких структура би се одвијала кроз практичан рад студената на конкретним подацима прикупњеним током израде тезе на терену који покрива простор истраживања дефинисан темом докторске дисертације.

Литература:

  1. Ramsay Ј. G., Huber., 1986-2000: The Techniques of Modern Structural Geology, Vol 1,2&3. Academic Press Limited. London.
  2. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
  3. Marshak S., Mitra G., 1988: Basic Methods of Structural Geology; Prentice-Hall, US.
  4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - основе, у штампи, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, прикупљању и класификација података на терену, кабинетски рад на систематизацији података, семинарски радови...

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -