Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:729
E-mail: nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs

Седиментациони системи

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Седиментациони системи

Предавачи: проф. др Небојша Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Кандидати ће из овог предмета стицати знања о срединама стварања кластичних и карбонатних стена

Исход предмета: Темељно проширивање знања из одређених система које кандитати одабирају, акоји ће бити везани за дотроску дисертацију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У предмету ће се изучавати: континетални (лакустрински, алувијални, пустињски, мочварни), прелазни (делте, естуари, тајдал, баријерно-лагунски комплекс), марински кластични (плиткомарински-силицикластични шелфови, дубокомарински) плитко морски карбонатни (карбонатне платформе, изоловане карбонатне платформе итд. ) и дубоко морски карбонатни системи.

Практична настава
Вежбе су везане за постојеће генетске збирке

Литература:

  1. J. Sutton. & J. V. Watson, 1970: Physical Processes of Sedimentation. Unwin University books, pp.248.
  2. J. D. Collinson & J. Lewin, 1983: Modern and Ancient Fluvial Systems. Special Publication No. 6 of the IAS.
  3. Dimitrijević, M i Dimitrijević, M., 1989: Depozicioni sistemi klastita.pp. 458.
  4. Erik Flügel, 1982: Microfacies Analysis of Limestones. Pp.633.
  5. M. E. Tucker, J. L. Wilson, P. D. Crevello, J. R. Sarg & J. F. Read, 1990: Carbonate platforms: Facies, Sequences and Evolution. Special Publication No. 9 of the IAS.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања са рачунарском презентацијом и практичан рад на одговарајућим збиркама сходно працу дисертације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -