Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-15

Кабинет:722
E-mail: nada.vaskovic@rgf.bg.ac.rs

Магматска петрогенеза

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Магматска петрогенеза

Предавачи: проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Наградња стеченог знања у току основних и дипломских академских студија Разматрања формирања различитих типова магми стапањем коре и омотача с циљем едукације за научно решавање проблема генезе различитих магматских формација.

Исход предмета: Оспособљеност за критичко разматрање геолошко-петролошко-геохемијских података и решавање проблема везаних за процесе стапања и формирања магми у кори и омотачу с циљем едукације за научно решавање проблема генезе различитих магматских формација и бављење истраживачким радом

Садржај предмета:

Теоријска настава
Процеси стапања у омотачу и кори и настанак магми. Петрологија омотача. Физичке карактеристике омотача: хетерогенитет хоризонталне густине; диструбуција температуре, конвекција у омотачу, хемизам и минералогија омотача; одредба хемизма омотача, петролошки значај астеносфере. Петрогенеза и петрохемијски индикатори базалтних, коматитских, карбонатитских, анортозитских, кимберлитских и лампроитских магми. Улога секундарног стапања – увод у проблематику гранита

Практична настава
Студијски истраживачки рад прати предавања из одабране области везане за тему докторске дисертације, решавање задатих тема везаних за семинарски рад

Литература:

  1. SCI радови из области магматизма
  2. Hess, P.C. 1995. Origin of igneous rock. Cambridge. Mass. Harvard University press;
  3. Mitchel, R. H.. 1986. Petrology of Lamproites. Ew York: Plenum
  4. Ashwal, L.D. 1993. Anorthosites. NewYorl: Springer-Verlag
  5. Hess,Gill, R. 2010, Igneous rocks and processes: a practical guide.Willey-Blackwell, ISBN 978-1-4443-3065-6, 428pp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања: наставне јединице су припремљене у ppt са констуктивним и самосталним практичним и студијским радом уз макро- и микроскопска посматрањима и тумачења природних процеса. Самостални семинарски радови – презентација и одбрана

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -