Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:729
E-mail: nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs

Седиментологија неогених језерских басена Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Геотехника (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Седиментологија неогених језерских басена Србије

Предавачи: проф. др Небојша Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Кандидати ће из овог предмета стећи знања о карактеристикама неогених језерских басена Србије као познатих и потенцијалних средина за значајне минералне сировине.

Исход предмета: кандидати ће кроз овај да се упознају са значајним бројем наших деогених језерских басена који сваки за себе има специфичност.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У предмету ће се изучавати систематика и седиментолошке карактеристике депоната неогених језера Србије.

Практична настава
Вежбања везана за постојеће збирке из језерских басена Србије.

Литература:

  1. Obradović, Jelena. i Nebojša Vasić, 2007: Jezerski baseni u neogenu Srbije. SANU, pp 310., Beograd.
  2. Philip A. Allen & John R. Allen, 1990: Basin Analysis. Blackwell Sci. Publ., pp. 451.
  3. A. Grubić, J. Obradović & N. Vasić, 1996: Sedimentologija. Univerzitetski udžbenici, 53, Beograd. Pp.436.
  4. Reading G. H. 1978: Sedimentary Environments and facies. Pp. 556.
  5. Leeder, R., M., 1986: Sedimentology Process and Products. Pp 439.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања са рачунарском презентацијом и практичан рад на одговарајућим збиркама сходно правцу дисертације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -