Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 09-12;среда 9-12

Кабинет:728
E-mail: kristina.saric@rgf.bg.ac.rs

Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS), Хидрогеологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Магматски комплекси и формације - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Кристина Шарић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са петрогенетским процесима образовања магматских формација различитих по преовлађујућем саставу стена и према одговарајућој геолошкој средини.

Исход предмета: Оспособљавање кандидата за обраду великог броја литературних података који се односе на проучавање различитих магматских комплекса и формација. Оспособљавање за синтезу ових података и за планирање самосталног истраживање на одређеном подручју.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Објашњења формирања геолошких формација у различитим геодинамичким условима. Приказ односа врста стена које преовлађују у једној магматској формацији или комплексу и геодинамичких услова. У осталом делу наставе обрађује се материјал везан за одабрана поглавља - обрађује се релевантна литература о конкретним магматским формацијама и комплексима и разматра се геодинамичка интерпретација порекла и еволуције ових простора на основу петролошких, минералошких и геохемијских података.

Практична настава
Израда база података која претходи проучавању магматских комплекса. Моделовање различитих магматских процеса типичних за дате формације и њихове комплексе, обрада расположивих података добијених различитим методама испитивања магматских стена као и методама других геолошких дисциплина.

Литература:

  1. Schmid, M.S., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M., Ustaszewski, K., 2008. The Alps-Carpathians-Dinarides-connection: a correlation of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences DOI 10.1007/s00015-008 1247
  2. Robertson, A.H.F., Karamata, S., Šarić, K., 2009. Overview of ophiolites and related units in the Late Palaeozoic–Early Cenozoic magmatic and tectonic development of Tethys in the northern part of the Balkan region. Lithos, 108, 1-36.
  3. Остали публиковани радови из часописа са SCI листе који се тичу одабраних поглавља

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Power point prezentacije

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -