Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-14

Кабинет:722
E-mail: vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs

Методе истраживања седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Методе истраживања седиментних стена

Предавачи: проф. др Весна Матовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Студенти се кроз овај специјалистички курс обучавају за примену лабораторијских метода којима се прецизно дефинише минерални и хемијски састав као и структурне карактеритике седимената и седиментих стена.

Исход предмета: Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити у пракси у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања се односе на теоријску основу лабораторијских метода које се примењују у изучавању седиментних стена.

Практична настава
Вежбања се односе на механичке, хемијске и инструменталне методе. Гранулометија грубознрих, средњозрних и финозрних кластита. Тешки минерали у наносима и методе њиховог издвајања (сепарације тешким течностима и електромагнетом). Петролошки састав грубокластита. Брзе методе одредбе хемијског састава карбонатних стена. Бојење карбоната.Израда петрографских препарата. У оквиру ионструменталних метода студенти се упознају са рендгенском дифракцијом праха, електонским микроскопом, ИЦ-спектроскопијом и ДТА и ТГ анализама.

Литература:

  1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
  2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
  3. Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1988: Методе испитивања седиментих стена. Универзитет у Београду, 139, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). У оквиру лабораторијског дела обављају се и практична вежбања из механичких, хемијских и инструменталних метода

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25

Додатни услови оцењивања: -