Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геологија

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање знањима потребним за разумевање механизма понашања стенских маса и терена, упознавање са основама методологије инжењерскогеолошких истраживања неопходним у комуникацији на истраживачким пројектима за различите врсте објеката, упознавање са основним савременим геодинамичким процесима и појавама

Исход предмета: Оспособљеност за самостално и целовито сагледавање проблема у обезбеђењу потребних инжењерскогеолошких услова изградње објеката, у примени основних метода инжењерскогеолошких истраживања, оцени утицаја савремених геодинамичких процеса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геологије, основни појмови, однос према другим геолошким и негеолошким дисциплинама, Инжењерскогеолошке врсте стенских маса и њихова основна својства, Основна својства стенских маса (петрографска, физичка, водно-физичка), Механичка и технолошка својства стена; Својства стенских маса у склопу терена; Терен као природна конструкција,Савремени геолошки процеси; Егзогени и ендогени савремени геодинамички процеси, Основи методологије инжењерскогеолошких истраживања, Инжењерскогеолошки услови изградње објеката, Инжењерска геологија у просторноми урбанистичком планирању, Примери из праксе.

Практична настава
Израда елабората вежбања са приказом резултата појединачних метода истраживања, самостално урађеним инжењерскогеолошким пресеком терена, приказом и анализом инжењерскогеолошких истраживања.

Литература:

  1. Павловић Н., Локин П. Принципи инжењерске геологије, Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.
  2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геологија, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  3. Васић М. Инжењерска геологија. С-принт, Нови Сад, 2001.
  4. Јевремовић Д. Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  5. Аболмасов Б. Предавања из инжењерске геологије 1-12., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -