Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Општа геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Општа геологија

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о геодинамици и историји Земљe, која су неопходна за савладавање градива из осталих стручних предмета.

Исход предмета: Владање стручном терминологијом и теоријским основама неопходним за разумевање стручних предмета

Садржај предмета:

Теоријска настава
Постанак и грађа Земље; увод у тектонику; врсте деформација; тектоника плоча; магматизам; сеизмизам; метаморфизам; еволуција Земље кроз геолошко време; основе геотектонске грађе Србије; геолошка графика; егзодинамички процеси, оснoвни појмови, агенси и врсте процеса; фазе егзодинамичких процеса; елувијални, еолски, флувијални, крашки, марински и глацијални процес, подземне воде.

Практична настава
Разрада материје обрађене на предавањима, уз коришћење различитих модела и едукативног видео материјала; рад са геолошким компасом; оријентација планара и линеара; самостално решавање упрошћених геолошких проблема уз израду једноставних геолошких профила

Литература:

  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена савременим аудио-визуелним методама. Савладавање градива на вежбама уз израду семинарских радова и колоквијума.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 10
Колоквијуми 50
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -