Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:74
E-mail: aleksandar.mijatovic@rgf.bg.ac.rs

Хемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Хемија

Предавачи: доц. др Александар Мијатовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент стекне основне појмове из хемије.

Исход предмета: После завршеног курса студент би требало да влада основним појмовима из хемије. Да разуме основне хемијске законе, типове хемијских реакција и стехиометријска израчунавања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Општа ихова својства. Основни закони у хемији. Структура атома.Радиоактивни распад природних елемената. Релативна атомска и молекулска маса. Мол. Хемијска симболика. Периодни систем елемената.Хемијска веза.Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Реакције неутрализације.Таложне реакције. Реакције комплексирања. Оксидо-редукционе реакције. Топлотни ефекат хемијских реакција.Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Дисперзни системи.

Практична настава
Смеше и једињења. Типови реакција.Оксидо редукционе реакције.Раствори.Концентрација раствора. Електролити (киселине, базе и соли). Топлотни ефекат реакција. Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Комплексна једињења.

Литература:

  1. С.М.Нешић, С.Р.Маринковић, А.Костић-Пулек, 2007. Општа и неорганска хемија, РГФ, Београд.
  2. Н.Л.Глинка 1991. Задаци и вежбе из опште хемије, Научна књига, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Теориски: предавања Експериментално: вебе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -