Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Реагенси у припреми минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)

Назив предмета: Реагенси у припреми минералних сировина

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основним физичкохемијским особинама флотацијских реагенаса и механизмима њиховог деловања у флотацијској пулпи.

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање студената за рад са флотацијским реагенсима, и стицање знања које им омогућава савладавање градива на мастер и докторским студијама из области припреме минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Подела флотацијских реагенаса и њихове физичкохемијске особине. Колектори - анјонски колектори (ксантати, аерофлоти, меркаптани, тиокарбанилиди, масне киселине, производи сумпорне киселине); катјонски колектори. Нејонски колектори (колектори са сумпором и аполарни колектори). Амфотерни колектори. Механизам адсорпције колектора. Модификатори - неоргански (киселине, базе и соли), органски (нејонски, анјонски и катјонски полимери). Тест I. Пенушачи- кисели (једињења на бази фенола и алкиларилсулфоната), алкални, неутрални ( на бази ароматичних, алицикличних и алифатичних алкохола, пенушачи на бази естара). Флокуланти, коагуланти, диспергатори. Механизми интеракција одређених реагенаса на граници фаза гасовито/течно, течно/минерал. Тест II.

Практична настава
Припрема флотацијских реагенаса за експериментални рад. Примена одређених физичкохемијских метода ( електрофореза, одређивање Еh у функцији pH, IC спектрофотометрија, АTR-IR, TG, DTA, DSC, одређивање површинског напона и угла додира и др. ) у циљу испитивања механизма деловања флотацијских реагенаса на граници фаза флотацијске пулпе (на примеру сулфидних минерала, минерала типа соли).

Литература:

  1. Д. Салатић, Флотацијски реагенси, РГФ Београд 1985
  2. Srdjan B. Bulatovic, Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice, Elsevier, 2007.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; практична настава; израда лаб.дневникa

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 20
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -