Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Методе испитивања минералних сировина 2

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Методе испитивања минералних сировина 2

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, доц. др Александар Пачевски

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Студент је дужан да пре уписа на овај курс одслуша следеће: Методе испитивања минералних сировина, Микроскопске методе у процесима припреме сировина.

Циљ предмета: Један од првих циљева је да студент буде у стању: да препозна и опише основне типове руда - сировина као и врсте отпада – секундарних сировина, јаловине експлоатације, прераде, сепарације, концентрације, коришћења и др., да их испита и анализира реакције и процесе који су неминовни при технолошком трет-ману, као и оне који задиру у сферу заштите животне средине а могу бити проузроковани рударском делат-ношћу. Циљ курса је да студенте упозна са физичким, хемијским, биолошким, технолошким карактеристи-кама минералних сировина и отпадног материјала. Да се могу сагледати могућности технолошког третмана и коришћења.

Исход предмета: По окончању овога курса, студент је у стању да изведе карактеризацију сваке геогене и техногене сировине, да јој одреди могуће правце третмана (обогаћиванја, коришћенја), и да зна који се ефекти могу постићи.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Један од првих и најосновнијих корака у технолошком третману геогених и техногених минералних сировина, јесте карактеризација материјала и процена могућности добијања одговарајућих корисних компоненти, различитим поступцима. Физичке особине минерала. Карактеристике геогене или техногене минералне сировине - јаловине рударства, прераде, отпада екстрактивне и хидрометалургије, топионица и индустријског отпада, уопште. Формирање примарног узорка из лежишта или у погону за припрему; утврђивање репрезентативности узорка и обрада. Наставним програмом овога курса је предвидјено коришћенје низ метода испитивања минералних сировина, као што су минералошка рудномикроскопска испитивања, структурно-текстурне анализе руда, испитивања ослобадјања минерала; утврдјивање гранулометријског састава. Могућности фракционисања сировине на основу разлика у густинама, електропроводности, магнетских особина и др. Методе утврђивања степена ослобађања минерала. Могућности ослобађања минерала у процесу уситњавања сировине у зависности од склопа, састава, асоцијације, начина срастања, физичких особина минерала, оксидације и др.

Практична настава
Квалитативно-квантитативни минерални састав. Изучавање елементарног састава минерала и минералних – геогених односно техногених сировина. Хемијске и физико–хемијске методе. Значај минералошких анализа у ПМС. Идентификација и карактеризација минерала стерео бинокуларним микроскопом (физичке особине минерала), рудним поларизационим микроскопом (оптичке особиме минерала), анализатором слике. Израда рудних и специјалних брикетираних микроскопских препарата. Рационална анализа. Модална минерална анализа. Прогнозна, научно-истраживачка и контролна минералошка испитивања производа ПМС. Испитивања облика и интензитета алтерација код техногених сировина. Отварање сировине и степен ослобадјања минерала у процесу уситњавања. Дефинисање степена ослободјености минерала, начин мерења, приказивање резултата. Моделирање сировине и модели уситњавања. Интегрални степен ослобадјања (ИСО). ИСО у функцији финоће млевења сировине. Значај ослободјености минерала на селективност одвајања минерала. Квантитативна анализа у рудној микроскопији. Технике мерења: Де Лессе-ов метод (планиметријски), Росиwал–Сханд метод (линијски), Глаголев-Чејс метод (тачкасти); Флит-ов метод, Ван дер Плас-ов метод трака, Галехоус-ов линијски мето, тачност анализа сировине и производа ПМС уз помоћ рудног микроскопа. Ослобадјање минерала: модели сировине, модели ослобађања; приступи; технике снимања, приказ резултата. Интегрални степен ослобађања. Значај.

Литература:

  1. Томанец Р., 2000: Методе испитивања минералних сировина у ПМС. – Издање: РГФ, Београд. ЦД.
  2. Томанец Р., 2002: Збирка решених задатака из МИМС у ПМС. – РГФ, Београд.
  3. Томанец Р., Вакањац Б., 2001: Рудне парагенезе, коауторска скрипта. РГФ, Београд.
  4. Romanov V. A., Morozov M. V., 1999: Laboratory methods of investigation of minerals, rocks and ores. Methodical guidelines for laboratory works. Saint-Petersburg.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Студенти у лабораторијама Катедре за ПМС изводе практичне вежбе, на реалним материјалима (различитим минералним сировинама, отпадима, јаловинама концентрације, производима чишћења и коришћења угља идр.), утврђују њихове карактеристике и одређују могућности њихове будуће успешне концентрације или одређене прераде. Прате - снимањем, структурно текстурних карактеристика, могућност успешног отварања сировине и ослобађања корисних минерала. Прогнозирају понашање сировине и предвиђају квалитете концентрата, односно објашњавају могуће губитке.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 40
Колоквијуми 15

Додатни услови оцењивања: -