Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски основи припреме минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Теоријски основи припреме минералних сировина

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студената за рад у области припреми минералних сировина

Исход предмета: Укључивање у рударску привреду или наставак студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи уситњавања: Механичка својства кртих тела, силе уситњавања. Класичне теорије уситњавања.. Oнове класирања по крупноћи просејавањем. Шеме уситњавања и класирања, аутогено млевење. Основни принципи гравитацијске концентрације: Основе магнетне концентрације: Основе електричне концентрације: Теориски основи флотирања, Деловање флотацијских реагенаса. Основе згушњавања, филтрирања и сушења..

Практична настава
Одговарајућа експеримантална, лабораторијска испитивања прате све наведене наставне јединице: дробљење, просејавање, млевење, класирање, гравитацијска концентрација крупних класа, гравитацијска концентрација ситних класа, гравитацијска концентрација муљева, гравитацијака концентрација у тешкој средини, сува магнетска концентрација, мокра магнетска концентрација, флотирање олово-цинкових руда, флотирање бакрових руда, флотирање руде антимона, згушњавање, филтрирање.

Литература:

  1. Н. Ћалић, Теоријски основи припреме минералних сировина, РГФ Београд, 1990.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -