Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS), Припрема минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1

Предавачи: проф. др Предраг Лазић, Ђурица Никшић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у различитим проце-сима припреме минералних сировина. Поред упознавања са основним принципима рада машина и њиховом конструкцијом, студенти ће се упознати и са начином избора и прорачуна тих уређаја.

Исход предмета: Укључивање у рударску привреду или наставак студија

Садржај предмета:

Теоријска настава
Изучавање основних карактеристика и начина рада машина и уређаји за дробљење, просејавање, млевење,класирање, концентрацију и одводњавање.

Практична настава
Одговарајућа експеримантална, лабораторијске бежбе прате све машине и уређаје за: дробљење, просејавање, млевење, класирање, гравитацијску концентрацију крупних класа, гравитацијску концентрација ситних класа, гравитацијска концентрацију муљева, гравитацијаку концентрацију у тешкој средини, суву магнетску концентрацију, мокру магнетску концентрацију,машине за флотацијску концентрацију, машине за згушњавање и филтрирање.

Литература:

  1. С. Деушић, П. Лазић, Машине и уређаји у припреми минералних сировина, 2013.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 20
Писмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -