Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-13

Кабинет:117
E-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Законска регулатива у рударству

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Рударско инжењерство (V семестар -OAS), Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Законска регулатива у рударству

Предавачи: проф. др Чедомир Бељић, проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Завршене основне академске студије

Циљ предмета: Упознавање сатудената са основама савремене законске регулативе која уређује делатности рударства и геолошких истраживања

Исход предмета: Инжењер рударства и/или геологије образован и упознат са законском регулативом и институционалним оквирима у областима геолошких истраживања и рударства

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод.Улога, место и значај минералне индустрије у савременим друштвима. Улога, место и значај минералне индустријеу Србији Компаративна анализа улоге, места и значаја минералне индустрије у Србији и свету. Осврт на историјски развој рударства са аспекта институционалних решења и законске регулативе. Власничка структура и односи у минерално сировинском комплексу (даље МСК) у развијеним тржишним економијама и земљама у транзицији. Упоредна анализа по питању власништва у МСК у Србији, окружењу и свету . Институционална решења у минералној индустрији. Управа, владине и невладине организације, надлежности. Осврт на светска искуства, она у окружењу и у Србији. З Законски оквири који регулишу делатност у МСК у Србији. Закон о рударству и геолошким истраживањима. Законска регулатива индустријски развијених земаља. Упоредна анализа. Законска регулатива која третира проблематику заштите животне средине и заштите на раду и веза са законима о рударству и геолошким истраживањима. Улога и утицајна рударску делатност. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: социјална проблематика, регулатива о правима и обавезама радника и послодаваца, регулатива која третира здравствену заштиту. Законска регулатива других делатности које су у непосрдној вези са рударством: закони о пољопривредном земљишту, закони о фискалној политици, закон о концесијама, закони који регулишу питања локалне само¬управе, закони који регулишу питања урбанизма, просторни планови и сл. Подзаконска акта која дефинишу рударску делатност.

Практична настава
Посета надлежним институцијама (Министарство задужено за послове рударства и геолошких истраживања, локалним управама ) непосредно упознавање са проблематиком доношења и спровођења законске регулативе. Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Актуелни закон о рударству и геолошким истраживањима
  2. Одрживи развој и припрема минералних сировина, Монографија , РГФ Београд 2007
  3. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
  4. Збирка прописа из рударства, СИТС Београд 2010
  5. Збирка савезних прописа из геологије и рударства, СИТС Београд 1989

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио и визуелна презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 15
Писмени испит 15
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -