Српски | English

Аналитичка хемија

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Аналитичка хемија

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Хемија

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент разуме аналитички процес и да савлада неке од метода квантитативне хемијске анализе.

Исход предмета: После завршеног курса студент би требало да зна принципе класичних метода квантитативне хемијске анализе и разуме све ступњевњ у аналитичком процесу (од поставке задатка до презентовања резултата).

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријски основи квантитативне хемијске анализе. Класичне методе анализе. Гравиметрија. Волуметрија.

Практична настава
Анализа угља (влага, губитак жарењем). Гравиметријско одређивање сумпора. Титрације.

Литература:

  1. Ј.Савић,М.Савић, Основи аналитичке хемије, Сарајево,1987
  2. Љ.Јакшић, Аналитичка хемија за студенте РГФ, Београд, 2000

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања (интерактивна настава).Практична настава(групне вежбе)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -