Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-13

Кабинет:46
E-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Техничка дијагностика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Техничка дијагностика

Предавачи: проф. др Предраг Јованчић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: завршене основне академске студије

Циљ предмета: Упознавање са појмом, местом и улогом техничке дијагностике при управљању и контроли техничких система у рударству и енергетици. Модерна методолошка наука, повезана са техничко-технолошким достигнућима. Техничка дијагностика као саставни део процеса одржавања треба да утврди стање система са одређеном тачношћу и у одређеном тренутку времена. Циљ је упознавање студената са системском науком и лакше препознавање системских проблема, односно како да изврши оцену стања и понашања техничког система у циљу побољшања радне способности техничких система.

Исход предмета: Положен испит, са активним знањем. Оспособљеност за одговорно понашање у експлоатацији и одржавању рударске и енергетске опреме. Након успешно савладаних обавеза, сваки студент треба да разуме и зна место и значај техничке дијагностике и њених метода, тако да може да оцени стање и понашање техничког система на основу измерених параметара, у циљу побољшања радне способности техничких система.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Стратегија управљања опремом – имплементација одржавања техничких система у рударству и енергетици. Основни елементи техничке дијагностике. Визуелна оптичка испитивања; Поступак мерења температуре: инфрацрвена термографија – термовизија; Поступак мерења протока; Екстензометријска метода – електроотпорне мерне траке; Поступак мерења брзине и убрзања; Поступак мерења силе; Поступак мерења тврдоће; Поступак контроле продуката хабања и сагоревања – основни постулати трибологије; Поступак контроле продуката хабања и сагоревања – методе дијагностиковања триболошких система; Вибрације као параметар техничког стања система; Поступци за контролу стања котрљајних лежаја; Поступци магнетске контроле – магнетска испитивања; Поступак пенетрације; Ултразвучна испитивања; Радиографска испитивања; Поступак испитивања корозије; Остали поступци; Експертски системи у техничкој дијагностици.

Практична настава
На вежбама студенти полажу три колоквијума. Студенти имају право полагања колоквијума само једном. Постоји само један поправни колоквијум на крају семестра. На преосталим часовима вежби, раде се примери из праксе. На вежбама ће се користити могућност коришћења егзактних података из мерења на стварним системима из праксе. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом (мерење вибрација и буке, термовизија, анализа уља, ултразвучна испитивања итд.).

Литература:

  1. Јованчић Предраг, Скрипта из предмета Техничка дијагностика, Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи кроз предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе при чему се користе савремена наставна средства. Уз сваку наставну област се кроз студију случајева обрађују примери из области рударства и енергетике чиме се стиче широк спектар практичних техничких знања за самосталан рад у области техничке дијагностике. За извођење вежби користи се најсавремена мерна опрема и софтвери.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 60

Додатни услови оцењивања: -