Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање и избор рударских машина

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (X семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и избор рударских машина

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, проф. др Предраг Јованчић, проф. др Милош Танасијевић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са начином, прорачуна и избора машина и уређаја у рударству

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског знања, са становишта пројектовања и избора рударских машина

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са курсом, начин предавања и полагања испита. Основни појмови, и производни процеси у рударству. Захтеви и ограничења са којима су спрегнуте машине у условима рада на рудницима. Услови експлоатације рударских машина , радна средина, специфичности. Концепцијско и идејно решење машине. Фазе пројектовања и испитивања рударских машина, монтажа, пуштање у рад. Динамички карактер животног циклуса рударских машина, одржавање и животни циклус машина. Законска регулатива у пројектовању рударских машина и стандарди. Прорачун и избор погонских система рударских машина Прорачун оптерећења и пројектовање транспортног уређаја и радног органа Прорачун оптерећења и пројектовање транспортера Прорачун оптерећења челичне конструкције Синтеза прорачунских модела до нивоа целокупне машине. Генерални закључци, цена машине и могућности за смањење исте. Трошкови набавке, поседовања и коришћења рударских машина Избор рударских машина по техничким карактерискима Избор рударских машина по врсти Избор рударских машина по броју

Практична настава
На вежбама, радиће се рачунски примери који се односе на прорачун конструкције и избор машина, као и прорачун и думензионисање појединих склопова машина.Прорачун и избор погонских система рударских машина. Прорачун оптерећења и пројектовање транспортног уређаја. Прорачун оптерећења и пројектовање транспортера са гуменом траком. Прорачун оптерећења и пројектовање машина за откопавање. Избор машина за површински коп. Трошкови поседовања и експлоатације рударских машина.

Литература:

  1. Слободан Ивковић, Игњатовић Драган, Милош Танасијевић, Предраг Јованчић, Пројектовање одржавања опреме површинских копова угља РГФ 2008
  2. Јован Тодоровић, Инжињерство одржавања техничких система, ЈУМВ, Београд, 1993.
  3. Слободан Ивковић, Откази елемената рударских машина, РГФ Београд, 1997
  4. Стандард - DIN 22261
  5. Драган Игњатовић „Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита“ Задужбина Андрејевић, Београд 2001

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Практична настав се једним делом изводи у учионици кроз израду задатака и а делом кроѕ обилазак рудничких постројења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -