Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Метрологија и мерна техника

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Механизација у рударству (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Метрологија и мерна техника

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основама индустријске и научне метрологије и савременим принципима, методама и средствима мерења.

Исход предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области савремене метрологије. Разумевање основних физичких принципа реализације еталона физичких величина. Овладавање савременим методама и средствима мерења.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови и једначине метрологије - науке о мерењу; Мерна несигурност; Тачност и поузданост резултата мерења; Закон о мерним јединицама и мерилима; Техничке карактеристике претварача и мерних инструмената; Класификација и физички принципи рада мерних претварача.

Практична настава
Примери мерних претварача и сензора, који налазе примену у пракси. Практична мерења и рачунски задаци, који прате садржаје теоријске наставе.

Литература:

  1. Др Драган Станковић: Физичко техничка мерења, Универзитет у Београду, 1997.
  2. Jacob Fraden, Handbook 0f Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, 3rd, Springer-Verlag, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих видео материјала и симулација, урађених за потребе овог предмета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -