Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 12-13

Cabinet:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Базе података

Course Description

Study program: Environmental engineering and safety engineering (IX semester -DAS), Environmental Engineering (IX semester -DAS), Safety Engineering (IX semester -DAS), Mine Mechanization (IX semester -DAS), Mine Surveying (IX semester -DAS), Mineral Processing (IX semester -DAS), Surface Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS), Underground Construction (IX semester -DAS), Underground Mining of Mineral Deposits (IX semester -DAS), Petroleum Engineering (IX semester -DAS)

Name of subject: Базе података

Instructors: Dr Ranka Stanković

Status: Обавезан

ECTS: 6

Prerequisites: Информатика I

Course Objectives: Упознавање са основама управљање подацима и методама и техникама за пројектовање и коришћење база податка

Learning Outcomes: Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу база података у савремене пословне системе владају основама управљња подацима и методама и техникама управљања базама података

Content:


Теоријска настава, Практична настава:
Курс започиње упознавањем са основним појмовима везаним за управљање подацима. Затим се излажу различити приступи моделирању података, од модела ентитети-везе, преко релационог, мрежног и хијерархијског модела до објектног и објектно-релационог модела. Потом се приступа изучавању појма базе података и основних карактеристика система за управљање базама података, као и пројектовање релационе шеме и физичке организације базе података. CASE алати за пројектовање база података. Следе системи за управљање базом података, њихови задаци и функционалне карактеристике СУБП, као и основне карактеристике језика SQL. Напредни приступи организацији података илустровани су кроз складишта података (Data Warehouse) и технике и алате за истраживање података (Data Mining) и за подршку аналитичких функција над подацима (OLAP).

Suggested Reading List

  1. Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С., Базе података, ФОН, 2003.
  2. Connolly T., Begg C., Database Systems, Addison Wesley, 2002.
  3. Berson A., Smith S.J., Data Warehousing, Data Mining, and OLAP, Mcgraw-Hill, 1997.
  4. SQL Tutorial, www.w3schools.com/sql/default.asp

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
10
15
35

Additional Assessment Criteria