Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:52
E-mail: marija.zivkovic@rgf.bg.ac.rs

Топлотни мотори

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (VII семестар -OAS), Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Топлотни мотори

Предавачи: проф. др Марија Живковић, Александар Маџаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен исит Термодинамика

Циљ предмета: У оквиру курса обрађују се основе из теорије мотора са унутрашњим и спољашњим сагоревањем. Циљ курса је да припреми будуће инжењере за правилан избор, експлоатацију и одржавање мотора у различитим областима рударства и другим областима примене.

Исход предмета: По завршетку курса студент може: да анализира теоријске и стварне циклусе мотора са унутрашњим сагоревањем, разуме начин трансформације енергије и начин рада мотора; да израчуна и анализира показатеље рада мотора са унутрашњим сагоревањем; да разуме, препозна и анализира шеме котова, као и да израчуна користан рад који се добија трансформацијом топлотне енергије у моторима СУС и ССС.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови. Подела на моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) и моторе са спољашњим сагоревањем (ССС) и њихове карактеристике. Историјски развој. Важност топлотних мотора у енергетици и саобраћају.Мотори са унутрашњим сагоревањем. Основне поделе. Опис рада четворотактног и двотактног мотора. Мане и предности двотактних у односу на четворотактне моторе. Теоретски, полутеоретски и стварни циклуси мотора СУС. Анализа индикаторских, ефективних и комплексних показатеља рада мотора. Одређивање основних димензија мотора. Топлотни биланс рада мотора. Елементарни приказ конструкција мотора. Системи рада мотора (развода радне материје;напајања горивом; подмазивања; хлађења; паљења; стартовања и др.).Приказ карактеристичних мотора СУС примењених у рударству и нафтној привреди.Мотори са спољашњим сагоревањем. Теоријски кружни процеси.Основне поделе.Парни котлови: Опис рада и основних елемената. Историјски развој котлова (котлови са великом и малом запремином воде). Ложишта и његове карактеристике рада. Котао у ужем смислу. Накнадне грејне површине (прегрејачи паре, загрејачи воде и ваздуха). Остали елементи котла. Капацитет и степен корисности. Карактеристични примери конструкција котла.Топлотне турбине. Основне поделе. Теоријске основе рада топлотних турбина (парних и гасних ). Опис рада и основних елемената. Акциони и реакциони ступањ и прорачуни. Гаснотурбинска постројења, карактеристике рада и степени корисности. Карактеристични примери парних и гасних турбина

Практична настава
У оквиру практичне наставе предвиђен је приказ рада на моделу и решавање задатака везаних за материју обрађену на предавањима. Предвиђена је и израда семинарског рада и усмена презентација теме која је предвиђена садржајем предмета

Литература:

  1. Ненад Ђајић, Топлотни мотори, Београд, 1981

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријски наставни садржај излаже се методом “ex cathedra” уз подршку рачунарских презентација и расположивих модела. Рачунски задаци се излажу решавањем корак по корак.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -