Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Машине за транспорт на површинским коповима

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине за транспорт на површинским коповима

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: и

Циљ предмета: Упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном и избором машина и уређаја за транспорт на површинским коповима

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског знања, са становишта конструкције, прорачуна и избора машина за транспорт на површинским коповима

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Подела машина и уређаја за транспорт на површинским коповима, опште о транспорту на ПК, Предуслови за примену и избор транспортних средстава. Железнички транспорт на површинским коповима – област примене. Железничке пруге (доњи и горњи строј пруге). Руднички вагони – основни параметри вагона, типови вагона и конструктивне шеме, основна конструкција вагона (транспортни уређај, ослонци, носећи рам, систем за кочење, системи за спајање и др). Локомотиве – опште о локомотивама, класификација, основни типови и параметри локомотива, погонски мотори , системи за пренос снаге, системи за кочење. Електро локомотиве – механичка опрема, електро опрема (врсте електричних вучних мотора, карактеристике, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Моторне локомотиве – механичка опрема, погонски мотори, пренос снаге, помоћна опрема, Одређивање вучне и кочионе силе. Одржавање пруга и средстава железничког транспорта . Камионски транспорт на ПК – област примене камионског транспорта, путеви, класификација, Врсте камиона. Погонски мотори (конструкција мотора, цилиндри, клипови, вентили, итд), пренос снаге. носећи рам, уређаји за вешање, предњи мост, задњи мост, механизам за управљање, механизам за кочење, помоћни механизми, Одређивање вучне и кочионе силе. Одржавање камиона . Транспорт тракама на ПК, област примене и шеме транспорта са тракама, Предности и недостаци, Уређаји за утовар и претовар. Конструкција, елементи транспортера – гумена трака, (врсте, контрукција, спајање, монтажа, избор), чланци, носећи ваљци, (конструкција, прорачун, избор), бубњеви, (конструкција, прорачун, избор). Погонска станица, повратна станица, погонски системи, покретање транспортера, кочење транспортера, уређаји за чишћење, уређаји за затезање. Одржавање транспортера са траком. Остали видови транспорта на ПК, Хидраулички транспорт, Транспорт жичарама и др.

Практична настава
Одређивање основних параметара вагона и избор вагона. Одређивање основних параметара локомотива и избор локомотива, основни отпори. Одређивање вучне и кочионе силе. Одређивање основних и додатних отпора кретању воза, Одређивање основних параметара ауто кипера. Одређивање вучне и кочионе силе ауто-кипера. Одређивање основних и додатних отпора кретању ауто кипера, Прорачун покретања транспортера у функцији примењеног система. Прорачун и избор уређаја за затезање, кочење и чишћење. Прорачун и избор гумене траке, Спајање гумене траке. Прорачун и избор бубњева. Прорачун и избор носећих ваљака. Комплексни прорачин транспортера са гуменом траком.

Литература:

  1. Момчило Симоновић «Средства железничког и аутомобилског транспорта на површинским откопима» Грађевинска књига Београд 1972
  2. Ранко Боровић «Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима» Београд 2003
  3. Ранко Боровић «Транспорт тракастим транспортерима» РГФ Београд 1997
  4. Драган Игњатовић, Предраг Јованчић машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт, збирка задатака РГФ 2012
  5. Драган Игњатовић Машине за транспорт на површинским коповима - скрипта

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава се изводи у виду класичних предавања у учионици уз мултимедијалну подршку. Практична настав се једним делом изводи у учионици кроз израду задатака и прказивање филмова везаних за рударску механизацију а делом кроѕ обилазак рудничких постројења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 60

Додатни услови оцењивања: -