Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 10-12

Кабинет:45
E-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Електричне машине и инсталације

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Електричне машине и инсталације

Предавачи: проф. др Снежана Александровић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са принципима рада и применом електричних мотора, који налазе примену у рударству и са специфичностима мрежа и уређаја за напајање електричном енергијом рударских постројења.

Исход предмета: Стицање теоријских и практичних знања из области рада електричних машина, као и основа њиховог снабдевања електричном енергијом.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Мотори једносмерне струје; Асинхрони мотори; Синхрони мотори; Напајање електричном енергијом рударских постројења; Електрични водови; Трансформатори - трафостанице; Разводна и расклопна постројења; Опасне појаве у мрежама за напајање електричном енергијом.

Практична настава
Мотори једносмерне струје, асинхрони и синхрони мотори - рачунски примери; Разводна и расклопна постројења - примери у рударству.

Литература:

  1. П. Јовић, Електричне машине и апарати нормалне и специјалне израде у рудницима, Београд, 1974.
  2. Додатна литература по препоруци предавача

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе изводе се у учионици, уз приказивање одговарајућих видео материјала и симулација, урађених за потребе овог предмета.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Колоквијуми 50

Додатни услови оцењивања: -