Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи гравитацијске концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи гравитацијске концентрације

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Oспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад у области гравитацијске концентрације минералних или секундарних сировина или наставак усавршавања у овој области.

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања у области гравитацијске концентрације, учествују или воде стратешка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина и обезбеде трансфер научних достигнућа у праксу гравитацијске концентрације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Фракциони састав сировине по густини, крупноћи и облику.Критеријуми концентрације. Примена статистичких метода анализе и прогнозе могућности гравитацијске концентрације. Критеријуми за одвајање минерала гравитацијским поступком. Енергетска хипотеза раслојавања зрна по густини. Кретање тела у флуиду: слободно падање; коначна брзина падања зрна у флуиду; кретање зрна у условима ометаног падања; утицај тиксотропије на кретање зрна. Кретање тела у центрифугалном пољу.Теорије о стратификацији зрна у дубокој води: статистичка, динамичка, кинетичка; фазе кретања зрна у дубокој води; диференцијално убрзање код слободног падања и ометано падање у дубокој води - математичке формулације; постизање минималног нивоа потенцијалне енергије. Теорија о раздвајању зрна при ламинарном протицању воде низ косу раван; кретање зрна низ косу раван у танком слоју воде и анализа сила; једначина кретања зрна низ косу раван у танком слоју водене струје; критични нагиб косе равни. Кретање зрна у суспензији. Густина суспензије - прорачун густине, гранична вредност густине и привидна густина суспензије; вискозитет, стабилност и чистоћа суспензије, отпорност на хемијску и физичку деградацију. Математичка интерпретација крива густине; приказивање резултата концентрације по методи Heidenreich, PIC, Paul i Kuhn, Сerchar, Schaefer.Теоријско разматрање оштрине раслојавања; грешка у раслојавању; параметри оштрине раслојавања:крива подеоних бројева, подеони број, имеперфекција, густина делења, залутала зрна (egares), Ecart probable. Недостаци, предности и нове могућности појединих метода

Практична настава
Одговарајући научно-истраживачки и експериментални рад у области гравитацијске концентрације на минералним или секундарним сировинама који су предмет изучавања студента у оквиру докторске дисертације

Литература:

  1. Ћалић Н.:Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1990. 
  2. Weiss N.L. (Editor):SME Mineral Processing Handbook, Vol. 1, SME of the AIMMPE, New York, 1985.
  3. A.A.Aбрамов: Преработка, обогашћеније и комплексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва,2001.
  4. Burt R.O. Gravity Concentration Technoloy, Elsevier, 1984.
  5. Игњатовић Р.: Физичке методе концентрације минералних сировина, Технички факултет, Бор, 1983.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Kонсултативна

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -